รายงานตัวชี้วัด "มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่ (2554-2565)"